Algemene info

De BTW-aangifte

Voor de BTW-aangifte dient u de aankoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften en alle documenten die van belang kunnen zijn, te bezorgen.

Na verwerking van de documenten informeren wij u over het bedrag dat u dient te betalen of terug zal krijgen.

Alle betalingen gebeuren op rekeningnummer: BTW BRUSSEL BE22 679-2003000-47. Als omschrijving gebruikt u steeds dezelfde mededeling. U kan uw gestructureerde mededeling hier berekenen.

Zie ook: http://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

De betaling dient te gebeuren voor de twintigste van de maand die volgt op het aangegeven kwartaal (voor kwartaalaangevers voor 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober) of maand (voor maandaangevers, vb. voor 20 februari voor de aangifte van januari, enz.).

Indien u voor de BTW een kwartaalaangever bent zullen wij u ook de te betalen voorschotten doorgeven. Deze voorschotten dient men te betalen voor de twintigste van de tweede en de derde maand volgend op het ingediend kwartaal.

Vb. Aangifte BTW eerste kwartaal (januari- maart). De documenten worden begin april binnen gebracht. Eens verwerkt, ontvangt u van ons het te betalen bedrag aan BTW (of bedrag terug te krijgen). U voert deze betaling voor twintig april uit. Voor 20 mei zal u een eerste voorschot betalen, voor 20 juni een tweede voorschot.

Indien er een teruggave van BTW is gebeurd deze normaal gezien op het einde van de tweede maand volgend op het aangegeven kwartaal.

De bijzondere rekening BTW

Bij laattijdige of niet indienen van uw BTW aangifte, of niet betalen van de verschuldigde BTW, kan u een schrijven ontvangen met de melding dat er een bijzondere rekening BTW wordt geopend. Dit gaat gepaard met een boete en een interestverhoging. Let er in dit geval op de betaling niet uit te voeren op het rekeningnummer van de BTW- Brussel eindigend op -47, maar op

BTW Mechelen 679-2003493-55 met de omschrijving opgegeven op de ontvangen brief.

Kwartaal- of maandaangever BTW

BTW – kwartaalaangiften in te dienen wanneer:

De jaaromzet, zonder BTW, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan 2.500.000 EUR

De jaaromzet, exclusief BTW, niet meer bedraagt dan 250.000 EUR voor het geheel van leveringen van onderstaande goederen:

  • Alle energieproducten (brandstoffen)
  • Gsm’s en computers met randapparatuur
  • Gemotoriseerde landvoertuigen

Wanneer deze drempelbedragen overschreden zijn, ben je verplicht om maandelijks BTW aangiften in te dienen. Dit moet gebeuren bij het verstrijken van het kalenderkwartaal waarin het grensbedrag is overschreden. De kennisgeving moet gebeuren per brief aan het lokaal BTW controlekantoor, uiterlijk tegen de tiende van de maand volgend op het voormelde kalenderkwartaal.

Kalender BTW

De aangegeven datums zijn de uiterste datums van indiening of betaling. Hou er rekening mee dat uw dossier niet het enige is dat dient verwerkt te worden.

Kwartaalaangever

JANUARI

20 BTW-aangifte vierde kwartaal

betaling BTW

FEBRUARI

20 betaling eerste voorschot BTW

MAART

20 betaling tweede voorschot BTW

APRIL

20 BTW-aangifte eerste kwartaal

betaling BTW

MEI

20 betaling eerste voorschot BTW

JUNI

20 betaling tweede voorschot BTW

JULI

20 BTW-aangifte tweede kwartaal

betaling BTW

AUGUSTUS

20 betaling eerste voorschot BTW

SEPTEMBER

20 betaling tweede voorschot BTW

OKTOBER

20 BTW-aangifte derde kwartaal

betaling BTW

NOVEMBER

20 betaling eerste voorschot BTW

DECEMBER

20 betaling tweede voorschot BTW

Maandaangevers

De BTW-aangifte moet elke maand voor de twintigste volgende op aan te geven maand ingediend worden. Idem voor de te betalen BTW.